ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΠΜΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επαυξημένες Κειμενικές Σπουδές: Επισημείωση Κειμένων και Εξόρυξη Γνώσης από Κείμενα» (“MSc in Augmented Textual Studies: Text Encoding and Text Mining”), που διοργανώνεται από τα Τμήματα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να καλέσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η χρονική περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/τριών.

Στο ΔΠΜΣ ίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών - απόφοιτοι τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πληροφορικής και Επιστήμης Πληροφορίας, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δικαίωμα αίτησης στο ΔΠΜΣ έχουν και οι φοιτητές του Α’ κύκλου σπουδών ΑΕΙ οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών στο ΔΠΜΣ. 

Η χρονική διάρκεια σπουδών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται διδασκαλία μαθημάτων και αξιολόγηση των φοιτητών, ενώ κατά το τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιούνται η εκπόνηση, η συγγραφή και η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Απονεμόμενος Τίτλος Το ΔΠΜΣ απονέμει στους αποφοίτους του Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επαυξημένες Κειμενικές Σπουδές: Επισημείωση Κειμένων και Εξόρυξη Γνώσης από Κείμενα» («MSc in Augmented Textual Studies: Text Encoding and Text Mining»). 

Αναλυτικά η Πρόσκληση για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Πληροφορίες: https://augtext.phs.uoa.gr/

Επικοινωνία: augtext@dind.uoa.gr