ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κοινοποιούμε εκ νέου προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Φιλοσοφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ιπποκράτη Καραβία.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Φιλοσοφίας, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2023.

Προκήρυξη