ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 36 του Ν.4957/21-07-2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
  2. Το άρθρο 192 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136-03-08-2021 «Αναβάθμιση σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
  3. Την υπ.αρ.5204/11-11-2021 (ΦΕΚ 5244/12-11-2021 «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ»
  4. Την υπ.αρ.119929/Ζ1/30-09-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα.»
  5. Την υπ’ αριθ. 123024/Ζ1/06-10-2022 (ΦΕΚ 5220/07-10-2022) υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.
  6. Την υπ’ αριθμ. 44206/12-05-2023 προκήρυξη του Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης σχετικά με την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών με διετή θητεία.
  7. Το υπ΄ αριθμ. 56979/21-06-2023 πρακτικό του ΟΔΕ, σύμφωνα με το οποίο εξελέγη Διευθυντής του ανωτέρω Τομέα ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Θανασάς.

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

Την εκλογή του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Θανασά του Κωνσταντίνου, στη θέση του Διευθυντή του Τομέα Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία δύο (2) ετών, από 01/09/2023 έως 31/08/2025.

ΑΔΑ: ΡΕΥ646ΨΖ2Ν-ΤΦΨ