ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα υλοποιήσει πέντε επιμορφωτικά προγράμματα για όλες τις κατηγορίες προσωπικού και φοιτητών σε θέματα Διοίκησης και Διασφάλισης ποιότητας. Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων εντάσσεται στο πλαίσιο έργου με τίτλο: «Λειτουργία και Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ - Αναβάθμιση των Διαδικασιών Ποιότητας του ΕΚΠΑ - Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.», με ΚΕ: 17928 το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων AQS, η οποία επιλέχθηκε ως ανάδοχος του έργου ύστερα από τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συναντήσεων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, και ο υπερσύνδεσμος για την δήλωση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα της κατηγορίας προσωπικού που σας αφορά έχουν ως εξής:

Υλοποίηση 5 εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

Α. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ (διάρκειας 50 ωρών: 20 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση και 30 ώρες ασύγχρονη) 4, 6, 7, 8 & 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες 10:00 - 13:15

Β. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το διοικητικό προσωπικό των υπηρεσιών του Ιδρύματος (διάρκειας 30 ωρών: 6 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση και 24 ώρες ασύγχρονη) 13 & 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες 10:00 - 12:15 Για να δηλώστε συμμετοχή πατήστε εδώ

Γ. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., τις ΟΜΕΑ και το Ακαδημαϊκό Προσωπικό

(διάρκειας 10 ωρών: 4 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση και 6 ώρες ασύγχρονη) 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες 10:00 - 13:15 Για να δηλώστε συμμετοχή πατήστε εδώ

Δ. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα μέλη των Οργάνων Διοίκησης (διάρκειας 10 ωρών: 2 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση και 8 ώρες ασύγχρονη) 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες 10:00 - 11:30 Για να δηλώστε συμμετοχή πατήστε εδώ

Ε. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους φοιτητές (Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς)

(διάρκειας 20 ωρών: 20 ώρες ασύγχρονη) Για να δηλώστε συμμετοχή πατήστε εδώ

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση δεν έχει κανένα κόστος, ενώ στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων θα συμβάλει αποφασιστικά στην καλύτερη ανταπόκριση του Ιδρύματος, των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των Διοικητικών Υπηρεσιών του, στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις εφαρμογής πολιτικών ποιότητας, που τίθενται από το θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Δημήτριος Καραδήμας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΔΙΠ_ΕΚΠΑ