Αρχική » Σπουδές » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΔΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε για 8 χρόνια με την Πρυτανική Πράξη 103/29-7-2015 (ΦΕΚ 1725Β/18-8-2015), που μαζί με το νόμο 3685/2008 (και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του) διέπουν τη λειτουργία του. Το Π.Μ.Σ. στη Γνωσιακή Επιστήμη οργανώνεται και λειτουργεί από τα εξής Τμήματα:

 1. Το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 4. Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Γνωσιακή Επιστήμη είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος διεπιστημονικός τομέας σπουδών, ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη της νόησης και των νοητικών φαινομένων. Συνδυάζει προσεγγίσεις από τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, τη γλωσσολογία, τις νευροεπιστήμες και την πληροφορική για την πληρέστερη κατανόηση της νόησης. Ιδιαίτερος στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Γνωσιακή Επιστήμη είναι να ενοποιήσει τις υπολογιστικές προσεγγίσεις της νόησης με την έρευνα και τον γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τη νόηση. Η έμφαση δίνεται στη διερεύνηση των μηχανισμών που υποστηρίζουν τις νοητικές διεργασίες και ιδιαίτερα αυτές που έχουν να κάνουν με την αντίληψη και τη μάθηση. Η συνεργασία ανάμεσα στην πληροφορική, τις νευροεπιστήμες και τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων που είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους για τη διαμόρφωση και τον έλεγχο εμπειρικών θεωριών αλλά και με τις τεχνικές υπολογιστικής προσομοίωσης. Εν συντομία, με το Π.Μ.Σ. επιδιώκεται:

 1. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πληροφορική και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
 2. Η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν τη νόηση.
 3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χώρου.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και ο αριθμός εισακτέων είναι είκοσι πέντε (25) κάθε περίοδο εισαγωγής. Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα η ελάχιστη και έξι (6) εξάμηνα η μέγιστη.

Υποψήφιοι για να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα είναι, καταρχήν, απόφοιτοι τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Α.Ε.Ι., Ιατρικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Αγωγής, Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Πέραν της κατοχής των τυπικών προσόντων, το βασικό κριτήριο επιλογής για το Πρόγραμμα είναι η ικανότητα του φοιτητή, κατά την κρίση της Ε.Ε.Φ., να συμπληρώσει με επιτυχία όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι (α) Φιλοσοφικής Σχολής (β) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (γ) Σχολής Θετικών Επιστημών (δ) Ιατρικής Σχολής (ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων (στ) Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνικών Σχολών του εσωτερικού ή αντίστοιχων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 2327/1995.

Κύρια κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων για το Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι τα εξής:

 • Η επίδοση σε εξετάσεις στα ακόλουθα αντικείμενα: 1) Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες, 2) Δεξιότητες πληροφορικής και μαθηματικών, 3) Κατανόηση κειμένων ψυχολογίας και φιλοσοφίας στην αγγλική γλώσσα.
 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου
 • Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όταν προβλέπεται
 • Ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα σύμφωνα με τον τομέα εξειδίκευσης
 • Τα αποτελέσματα συνέντευξης με την επιτροπή επιλογής
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο συγγενές με αυτό του Π.Μ.Σ.
 • Συστατικές επιστολές
 • Αλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα προσφερόμενα μαθήματα κτλ. παρέχονται από τη Γραμματέα του κ. Σπ. Ευθυμίου, τηλ. 210 727 5506, email sefthim[at]phs.uoa[dot]gr, και τον ιστότοπο του Προγράμματος στη διεύθυνση cogsci.phs.uoa.gr.