Αρχική » Σπουδές » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης


1.      ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας (ΙΦΕ) της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης σε όλο το εύρος της ιστορίας και φιλοσοφίας των θετικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η δέσμευση του Προέδρου, των διοικητικών οργάνων και όλων των μελών του προσωπικού για τη συνεχή βελτίωση του διδακτικού-ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης.

Το όραμα του Τμήματος ΙΦΕ είναι να συνεχίσει να υπηρετεί στόχους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, πολιτιστικούς και ευρύτερα κοινωνικούς, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Τμήματος και του ΕΚΠΑ.

Μέσα από την υιοθέτηση, αναθεώρηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό της Πολιτικής Ποιότητας, το Τμήμα ΙΦΕ δεσμεύεται να επιτύχει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.  Ο τελικός στόχος της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος ΙΦΕ  είναι να διατηρήσει και να βελτιώσει χαρακτηριστικά όπως: α) τη διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη και σύγχρονη εκπαίδευση που παρέχει, β) την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, παιδεία, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του και γ) την επιτυχημένη και παραδειγματική μεταφορά της παραγόμενης τεχνογνωσίας στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό της.

Η δέσμευση της Διοίκησης για την αποτελεσματική λειτουργία της Πολιτικής Ποιότητας καθώς και την εξασφάλιση του βασικού στόχου για συνεχή βελτίωση εξασφαλίζεται από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Την επιβεβαίωση της σπουδαιότητας της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων και προσδοκιών των φοιτητών και μελών του Τμήματος,
 • Τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα του ΠΠΣ, και
 • Την πραγματοποίηση ανασκοπήσεων του Συστήματος Πολιτικής Ποιότητας.

 

 2.       ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του και συνάδει με τη γενικότερη στρατηγική του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο της οργάνωσης του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και η συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ. Η ΟΜΕΑ έχει την ευθύνη για τη συλλογή, ανάλυση και χρήση των δεδομένων ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων καθώς και των δεδομένων της διοικητικής λειτουργίας. Η πολιτική του Τμήματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της υλοποιούνται μέσω της ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ και, μέσω της ΜΟΔΙΠ, των αρχών και κατευθύνσεων της ΑΔΙΠ (άρθρο 14, 1 Ν.4009/2011). Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

➢την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος

➢την ανάληψη των ευθυνών της διοίκησης, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και το ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας

➢τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας

➢τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας

➢τη διασφάλιση ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος και τη συμμόρφωσή του με το ειδικό πρότυπο της ΜΟΔΙΠ και κατ’ επέκταση της ΑΔΙΠ

➢την αποτελεσματική οργάνωση των διοικητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών

➢τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Τμήματος

➢την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος.

 

 3.      ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της διαδικασίας Διασφάλισης της Ποιότητας είναι:

-Να εξασφαλίσει τη δέσμευση της Διοίκησης και των μελών του Τμήματος ΙΦΕ για την αποτελεσματική λειτουργία της Πολιτικής Ποιότητας, στοχεύοντας πάντα στην επίτευξη υψηλής ποιότητας λειτουργίας του Τμήματος και στη διαρκή βελτίωσή της.

-Να εξασφαλίσει την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΠΠΣ του Τμήματος.

-Να προωθεί το σκοπό και το αντικείμενο του ΠΠΣ του Τμήματος.

-Να υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του ΠΠΣ του Τμήματος και να καθορίζει τους τρόπους επίτευξής του.

-Να εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

-Να εξασφαλίσει την περιοδική ανασκόπηση του συστήματος ποιότητας του Τμήματος.

 

 4.      ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής είναι:

 1. Βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας,
 2. Παρακολούθηση και διασφάλιση ποιοτικής διδασκαλίας για αξιολόγηση και βελτίωση,
 3. Εναρμόνιση του Τμήματος με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και οδηγίες.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, το Τμήμα ΙΦΕ δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για την αξιολόγηση:

α) της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ του Τμήματος, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, κυρίως αυτές του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

β) των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

γ) της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου του Τμήματος.

δ) των τρόπων σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα στο Τμήμα.

ε) των προσόντων των αποφοίτων του Τμήματος με γνώμονα τη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

στ) της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

 

 5.      ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του Τμήματος είναι οι εξής:

Άξονας 1. Αναβάθμιση και συνεχής βελτίωση του διδακτικού έργου και προαγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επιτυγχάνεται με δράσεις που αφορούν:

 • Εξορθολογισμός του μαθησιακού φόρτου των φοιτητών, όπου κρίνεται απαραίτητο και χωρίς να επηρεαστεί ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η φυσιογνωμία του ΠΠΣ.
 • Παρακολούθηση ετήσιας προόδου των φοιτητών μέσω ανάπτυξης υπολογιστικών εργαλείων. Αντιμετώπιση για τα μαθήματα του ΠΠΣ που παρατηρείται μεγάλο ποσοστό αποτυχίας.
 • Βελτίωση λειτουργίας του θεσμού και της πρακτικής του Καθηγητή Συμβούλου για τον κάθε φοιτητή, υπεύθυνου κυρίως για εκπαιδευτικά θέματα.
 • Ενίσχυση της χρήσης πλατφόρμας e –class με στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση των παρεχόμενων λειτουργιών προς όφελος της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας.
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των μελών του Τμήματος που ασχολούνται με το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών.

Άξονας 2. Ενίσχυση και Προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και της Καινοτομίας. Επιτυγχάνεται με δράσεις που αφορούν:

 • Παρακίνηση των μελών του Τμήματος στη δημιουργία ερευνητικού προφίλ στο Google Scholar και σε άλλες βάσεις ερευνητικών δεδομένων.
 • Προαγωγή και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας μέσα από έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα, ιστοσελίδα του Τμήματος και εκδηλώσεις.
 • Διοργάνωση δράσεων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την απορρόφηση αποφοίτων.

Άξονας 3. Ενίσχυση της Εξωστρέφειας του Τμήματος. Επιτυγχάνεται με δράσεις όπως:

 • Συμμετοχή των μελών του Τμήματος σε διεθνή προγράμματα και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. European Philosophy of Science Association).
 • Ενσωμάτωση του Τμήματος σε υπάρχουσες διεθνείς συνεργασίες που περιλαμβάνουν ανταλλαγές και επισκέψεις μελών ΔΕΠ/ερευνητών.
 • Ανάπτυξη κοινών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, συνεπιβλέψεις διδακτορικών διατριβών, οργάνωση θερινών σχολείων κτλ. με διεθνή συμμετοχή.
 • Συνέχιση και ενδυνάμωση της συμμετοχής του Τμήματος στις ημέρες «Ανοικτών Πυλών» για την προβολή των σπουδών και των ερευνητικών δράσεων, με απώτερο στόχο την προσέλκυση υποψήφιων φοιτητών.
 • Αναμόρφωση και την επικαιροποίηση του ιστότοπου του Τμήματος.
 • Προώθηση και υποστήριξη ανοικτών μαθημάτων Τμήματος (opencourses.uoa.gr).
 • Συγκέντρωση στοιχείων απασχόλησης αποφοίτων και καταγραφή προτάσεων αναβάθμισης ΠΠΣ, ώστε να βελτιωθεί η σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς.

Άξονας 4. Βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών. Επιτυγχάνεται με δράσεις που αφορούν:

 • Προσδιορισμός των ελλείψεων αλλά και των απαιτούμενων πόρων για τη δημιουργία, την επισκευή, την ανάκτηση ή την αντικατάσταση υποδομών.
 • Σταδιακή ένταξη νέων ΕΤΕΠ στην εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος.
 • Βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του Τμήματος (π.χ. ανανέωση εργαστηρίων, ανανέωση υλικοτεχνικής υποδομής).

Άξονας 5. Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιτυγχάνεται με δράσεις που αφορούν:

 • Ενίσχυση της συμμετοχής μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ στις δραστηριότητες του Τμήματος.
 • Ενημέρωση/Κατάρτιση μελών προσωπικού σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Ενημέρωση/Κατάρτιση μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ για την αξιοποίηση ψηφιακών πλατφορμών, όπως το Open eClass (eclass.uoa.gr) και το Open Delos (delos.uoa.gr).

 

 6.      ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εφαρμογή πολιτικής ποιότητας από το Τμήμα έχει εγκριθεί μέσω της ΜΟΔΙΠ. Το προσωπικό του Τμήματος έχει ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Η Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος είναι αναρτημένη τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος

(http://www.phs.uoa.gr/programmata-spoydon/programma-proptyxiakon-spoydon/politiki-diasfalishs-poiothtas.html), όσο και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ. Επιπλέον της αναφοράς στις παραπάνω ιστοσελίδες προβλέπονται αναφορές στα εξής:

•Στον Οδηγό των Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

•Στις παρουσιάσεις που χρησιμοποιούνται στις εκδηλώσεις υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών.