Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά, κατ' επιλογήν υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν μαθήματα. Κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς

  • τριάντα πέντε (35) υποχρεωτικά μαθήματα,
  • δύο (2) υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα
  • επτά (7) από τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξει
  • έξι (6) από τα κατ' επιλογήν μαθήματα

και να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει κάθε φοιτητής/τρια για να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις αυτές αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS (European Credit Transfer System), οι οποίες επιμερίζονται ως εξής:

  • 175 από τα υποχρεωτικά μαθήματα (35Χ5)
  • 5 από τα υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα (2,5Χ2)
  • 28 από κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (7Χ4)
  • 24 από κατ' επιλογήν μαθήματα (6Χ4) και
  • 8 από την πτυχιακή εργασία.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα, εκτός από τα εργαστηριακά, που διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα.