Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΔΠΜΣ Εγκέφαλος και Νους

Το Π.Μ.Σ. εγκρίθηκε με την απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 88743/B7/7-10-2003 (ΦΕΚ 1537/17-10-2003) και λειτουργεί από το 2003, σε συνεργασία με

  1. το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος
  2. το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
  3. το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
  4. το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης
  5. το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων του εγκεφάλου και της αναδυόμενης σκέψης, συνείδησης και συμπεριφοράς. Σκοπός του προγράμματος είναι η πολυπαραγοντική προσέγγιση του χώρου "Εγκέφαλος και Νους", προκειμένου να εξασφαλισθεί και στην Ελλάδα η ποιοτική αναβάθμιση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η προώθηση σύγχρονης έρευνας σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς χώρους αιχμής και η προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα.

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει 3 επιστημονικές προσεγγίσεις βάσει διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών: (α) των Βασικών Βιολογικών Νευροεπιστημών, (β) των Υπολογιστικών Νευροεπιστημών, της Νευροπληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης και (γ) των Κοινωνικών Γνωσιακών Νευροεπιστημών. Η διαπανεπιστημιακή συμμετοχή διδασκόντων-επιστημόνων διεθνούς κύρους, η συνεργασία με αξιόλογα Ερευνητικά Κέντρα, και το άρτιο πρόγραμμα σπουδών του εξασφαλίζει αριστεία των αποφοίτων του προγράμματος προκειμένου να στελεχώσουν τόσο Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όσο και επιχειρηματικές προσπάθειες της Ελλάδας να σταθεί ανταγωνιστικά στο χώρο νέων τεχνολογιών αιχμής, όπως η λειτουργική απεικόνιση εγκεφάλου για έρευνα και διάγνωση, τα νευρωνικά δίκτυα, οι έξυπνες μηχανές, η παραγωγή νέων συσκευών και υλικών προς εμφύτευση σε πάσχοντες, καθώς και η ανάπτυξη νέων βιοδραστικών ουσιών με εφαρμογές στη θεραπευτική των νευροεκφυλιστικών και νευροψυχιατρικών παθήσεων.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος είναι το πολύ τριάντα (30), ανάλογα με την υποδομή των συμμετεχόντων Τμημάτων και τον αριθμό διδασκόντων. Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) εξάμηνα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ. του Ν. 2916/01.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα προσφερόμενα μαθήματα κτλ. παρέχονται από τη Γραμματέα του κ. Μ. Πανάγου, τηλ. 2810 395 511, email bmsecr[at]med.uoc[dot]gr, και τον ιστότοπο του Προγράμματος στη διεύθυνση Brain-Mind.med.uoc.gr.