Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Πολιτική διασφάλισης ποιότητας

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (εφεξής ΙΦΕ) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής ΕΚΠΑ) είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης σε όλο το εύρος του γνωστικού πεδίου της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, αλλά και στην ανάπτυξης ενός δημιουργικού και ισότιμου περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το σύνολο του προσωπικού του. Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του διδακτικού – ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης.

Οι βασικές συνιστώσες της πολιτικής ποιότητας είναι η υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών και η προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου του.

Το ευρύτερο όραμα του Τμήματος είναι να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου έρευνα και διδασκαλία, να προωθεί το γνωστικό του αντικείμενο στην κοινωνία και να  υπηρετεί στόχους πολιτιστικούς και ευρύτερα κοινωνικούς, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της ισοτιμίας, της απουσίας οποιασδήποτε διάκρισης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές που είναι απόλυτα συνδεδεμένες με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΚΠΑ.

Μέσα από την υιοθέτηση, έλεγχο εφαρμογής, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό της Πολιτικής Ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται στο να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Με αυτή τη στρατηγική, θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, συμβάλλοντας ουσιωδώς  στην επιδίωξη ολόκληρου του ΕΚΠΑ για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. Με αυτό τον τρόπο το Τμήμα θα συμβάλλει επίσης ώστε η χώρα να έχει μια σταθερή πορεία γνήσιας ανάπτυξης.