Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
20.09.2017

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

 

Καλούνται οι επιτυχόντες φοιτητές με πανελλαδικές εξετάσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, να προσέλθουν στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος ως εξής:
- τη Δευτέρα 25/09/2017 θα προσέλθουν οι φοιτητές που το επώνυμο τους αρχίζει από Α έως και Λ, και
- την Τρίτη 26/09/2017 θα προσέλθουν οι φοιτητές που το επώνυμο τους αρχίζει από Μ έως και Ω,
και ώρα από 9.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ.


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να
τηρήσουν τις ανωτέρω προθεσμίες και να προσκομίσουν τα παρακάτω:
1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής
2. Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής
3. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Οι επιτυχόντες που υπάγονται στην ειδική κατηγορία «Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης», παρακαλούνται να προσκομίσουν επιπλέον τη βεβαίωση εγγραφής τους στα δημοτολόγια του δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Στην περίπτωση που έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σε αυτόν από Δήμο των ανωτέρων Νομών.
Οι επιτυχόντες που υπάγονται στην ειδική κατηγορία «Αλλοδαπών - Αλλογενών (εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών  μη ελληνικής καταγωγής» θα πραγματοποιούν την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος από 22/09/2017 έως και 29/09/2017 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
11.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.).

Κατά την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
- Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό.
- Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας που έχει εκδοθεί ή από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού (δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας), καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της
Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται Βεβαίωση Πρόσβασης του τρέχοντος έτους με το γενικό βαθμό. Για τους κατόχους Τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια Αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από την Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Επισημαίνεται ότι οι εισαχθέντες για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα προσκομίσουν βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου τους, η οποία να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας τους ή από την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.
- Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν απαιτούνται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
- Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του και να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση-πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητα και η καταγωγή των γονέων του υποψηφίου.
- Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.
- Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου (VISA) ή της άδειας παραμονής αν ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :
Α. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα
Β. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
Γ. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2014 ή προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.
Δ. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού
Ε. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της εισαγωγής του. Σημειώνεται ότι οι
υποψήφιοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μαζί με το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο στην αρμόδια Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, την οποία καταθέτουν και στη Γραμματεία ή συμπληρώνουν εκ νέου. Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων, εκτός των ανωτέρω, είναι η γνώση της
ελληνικής γλώσσας. Αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ ́) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Οι επιτυχόντες που δεν έχουν την ανωτέρω βεβαίωση κατά το έτος εισαγωγής ολοκληρώνουν την εγγραφή τους μετά την προσκόμιση αυτής μέσα στην προθεσμία εγγραφών των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.
Ο έλεγχος όμως των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξη των υποψηφίων στην ανωτέρω ειδική κατηγορία μπορεί να πραγματοποιηθεί και φέτος. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως και αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.