Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
27.01.2021

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

 

Οι εργαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος ΙΦΕ, οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν στις εξ' αποστάσεως εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021, μπορούν να λάβουν τη σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τη Γραμματεία, αφού πρώτα επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τον/την διδάσκοντα/ουσα (μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΣΠΑ) που θα τους εξετάσει.

Ειδικότερα:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος, υποχρεωτικά θα αναγράφουν:

α) Ονοματεπώνυμο,

β) Αριθμός Μητρώου Φοιτητή,

γ) Τίτλος και κωδικός Εξεταζόμενου Μαθήματος,

δ) Τηλέφωνο επικοινωνίας,

ε) Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας και

στ) το έντυπο βεβαίωσης για τη συμμετοχή τους στην εξ΄αποστάσεως εξέταση, το οποίο θα αποστέλλεται στον/στην διδάσκοντα/ουσα συμπληρωμένο, ως συνημμένο αρχείο.

Στη συνέχεια οι διδάσκοντες/ουσες αφού διαπιστώσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις, θα προωθούν υπογεγραμμένη την εν λόγω βεβαίωση στη Γραμματεία από όπου οι ενδιαφερόμενοι/ες θα το παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΙΦΕ

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (pdf)