Αρχική » Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε με την απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ711/Β7/146/14-3-1996 (ΦΕΚ 241/Β/11-4-1996), που αντικαταστάθηκε από την απόφαση Β7/ 38/20-1-1999 (ΦΕΚ 73/Β/20-1-1999), η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση 14711/Β7/29-1-2004 (ΦΕΚ 272/Β/10-2-2004). Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το 1997, σε συνεργασία με

  1. το Τμήμα Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α., που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος
  2. το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α.
  3. τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.
  4. τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
  5. το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος είναι είκοσι (20). Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος η ελάχιστη και έξι (6) εξάμηνα η μέγιστη.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισότιμων Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις για τους οποίους η απόκτηση Μ.Δ.Ε. ή και Δ.Δ. δεν προϋποθέτει και την απόκτηση του βασικού διπλώματος των συνεργαζομένων Τμημάτων. Με το ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται καταρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Σχολών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 12 του Ν. 2916/01.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

  • γενικός βαθμός πτυχίου
  • η επιτυχία και ο βαθμός σε ικανό αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων με αυστηρό, μαθηματικό περιεχόμενο
  • η επιτυχία και ο βαθμός σε ικανό αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων στην Πληροφορική ή η ένδειξη ικανής οικειότητας με την Πληροφορική
  • συστατικές επιστολές, πρόταση σπουδών και ερευνητικές εργασίες που έχουν υποβληθεί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα προσφερόμενα μαθήματα κτλ. παρέχονται από τη Γραμματέα του κ. Α. Βασιλάκη, τηλ. 210 727 6407, email vassilak[at]math.uoa[dot]gr, και τον ιστότοπο του Προγράμματος στη διεύθυνση mpla.math.uoa.gr.