Αρχική » Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας copy 2

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε με την απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.711/Β7/147/14-3-1996 (ΦΕΚ 211/Β/2-4-1996), που αντικαταστάθηκε με την απόφαση Β7/246/3-9-1998 (ΦΕΚ 988/Β/18-9-1998) και την απόφαση 40295/Β7/17-6-2003 (ΦΕΚ 903/Β/4-7-2003). Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το 1996, σε συνεργασία με τον Τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Ιστορία και η Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: α) Κατεύθυνση Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, β) Κατεύθυνση Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην Ιστορία, Φιλοσοφία και Μεθοδολογία της Λογικής, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και της Τεχνολογίας. Επίσης αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος είναι είκοσι πέντε (25). Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα η ελάχιστη και έξι (6) εξάμηνα η μέγιστη.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/01, η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του Ν. 1404/83.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα προσφερόμενα μαθήματα κτλ. παρέχονται από τη Γραμματέα του κ. Μαρία Γκίκα, τηλ. 210-7275586, email mgika[at]phs.uoa[dot]gr και τον ιστότοπο του Προγράμματος στη διεύθυνση www.hpst.phs.uoa.gr.