Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά προγράμματα και υποδομές » Ερευνητικές υποδομές » Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 211/7-7-1998 (ΦΕΚ 170/Α/16-7-1998) και στεγάζεται στο κτήριο δίπλα στο κτήριο γραφείων του Τμήματος. Ο σκοπός σύστασης του Εργαστηρίου είναι αφενός να παρέχει υποστήριξη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη" με τους υπολογιστές και τα μέσα που διαθέτει και αφετέρου να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με

  • Τις διαδικασίες μάθησης.
  • Την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με τμήματα Πληροφορικής.
  • Την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα και ιδιωτικές εταιρίες.
  • Το σχεδιασμό υποστηριζόμενων από υπολογιστές (και γενικότερα από σύγχρονη τεχνολογία) περιβαλλόντων μάθησης.
  • Την αξιολόγηση διαφόρων τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών πλαισίων.

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως:

  • Την ανάπτυξη μεθοδολογιών και την εμπειρική έρευνα για τη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης και την απόκτηση γνώσης σε διάφορα επιστημονικά πεδία (Φυσική, Μαθηματικά, Βιολογία, Ιστορία κλπ.).
  • Τη συνεργασία με Τμήματα Πληροφορικής διαφόρων Πανεπιστημίων και Εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και μαθησιακών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Τη συνεργασία με Πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρίες (όπως π.χ. την 01 Πληροφορική και την Intelearn) για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
  • Το σχεδιασμό υποστηριζόμενων από σύγχρονη τεχνολογία περιβαλλόντων μάθησης, με έμφαση στα περιβάλλοντα CSCL (Computer Supported Collaborative Learning).
  • Την ολοκληρωμένη αξιολόγηση διαφόρων τυπικών και άτυπων (π.χ. Web TV for Schools project) πλαισίων μάθησης.


Διευθύντρια: Αναπλ. Καθ. Ελπίδα Τζαφέστα