Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά προγράμματα και υποδομές » Ερευνητικές υποδομές » Εργαστήριο Φιλοσοφίας, Ηθικής, Πολιτικής και Επικοινωνίας για την Επιστήμη και την Τεχνολογία

Εργαστήριο Φιλοσοφίας, Ηθικής, Πολιτικής και Επικοινωνίας για την Επιστήμη και την Τεχνολογία

 

Το Εργαστήριο Φιλοσοφίας, Ηθικής, Πολιτικής και Επικοινωνίας για την Επιστήμη και την Τεχνολογία» (Laboratory of Philosophy, Ethics, Policy and Communication of Science and Technology), έχει ως σκοπό:

α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

β) Την έρευνα με αντικείμενο την φιλοσοφική ανάλυση της επιστήμης και της τεχνολογίας, τις διαδικασίες παραγωγής, ανάπτυξης, οργάνωσης, επικοινωνίας και πρακτικής αξιοποίησης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, καθώς και θέματα ηθικής της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής.

γ) Την διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και την συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, κέντρα αριστείας και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

δ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.

ε) Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις ώστε να συμβάλει στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

στ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄53).

 

Διευθυντής: Καθηγητής Στάθης Ψύλλος