Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά προγράμματα και υποδομές » Ερευνητικές υποδομές » Εργαστήριο Διαχείρισης της Γνώσης

Εργαστήριο Διαχείρισης της Γνώσης

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με την Υ.Α. 109830/Β1/17-10-2006 (ΦΕΚ 1265/Β/3-11-2006) και στεγάζεται στο κτήριο των αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος. Ο θεμελιώδης στόχος του εργαστηρίου είναι η επαναεννοιολόγηση ή και η εισαγωγή νέων εννοιών καθώς και η εισαγωγή θεωρημάτων προς μια ενοποιημένη προσέγγιση στην μοντελοποίηση της γνώσης συγκεκριμένης περιοχής ενδιαφέροντος. Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση οδηγεί σε πρακτικές εφαρμογές στη Διαχείριση της Γνώσης. Το υπόβαθρο του επιστημονικού προσωπικού του εργαστηρίου που διεξέρχεται το ερευνητικό έργο είναι διεπιστημονικό και συνδυάζει τη φιλοσοφία, τη λογική, τη γλωσσολογία, τη διαφορική γεωμετρία, την πληροφορική και τη διοικητική επιστήμη.

Ειδικότερα, το Εργαστήριο έχει ως αποστολή

  • Προώθηση της έρευνας στους τομείς: του φορμαλισμού της γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των Η/Υ στην διαχείρισή της, της χρησιμοποίησης και διάχυσης της γνώσης από διαφορετικές γλώσσες χωρίς μετάφραση των κειμένων, της αυτόματης εξόρυξης γνώσης - πληροφορίας από αδόμητα κείμενα.
  • Εκπόνηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς: intelligent content vision, artificial cognitive systems, collaboration environments for humans and machines, interaction paradigms for mixed reality environments, unfolding the complexity of digital repositories due to temporal elements (cultural and/or scientific).
  • Προώθηση και διάχυση της έρευνας στον τομέα της διαχείρισης γνώσης σε συνεργασία με τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και με τα αντίστοιχα διεθνή ιδρύματα και ινστιτούτα.
  • Διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των επιστημονικών μελετών και αποτελεσμάτων μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων και επιστημονικών δημοσιεύσεων.
  • Την συνεργασία με τα όργανα του δημόσιου τομέα, την τοπική κυβέρνηση, τα επιστημονικά και κοινωνικά όργανα καθώς και με τους διεθνείς και παγκοσμίους οργανισμούς για εφαρμογή των πλέον πρόσφατων καινοτόμων ιδεών στον τομέα της διαχείρισης γνώσης.
  • Την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης γνώσης σε κοινωφελείς οργανισμούς και στον ιδιωτικό τομέα.

Διευθυντής: Καθ. Στάθης Ψύλλος